ПРАКТИКА

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

КОРПОРАТИВНО И ТЪРГОВСКО ПРАВО

Предоставяме както правни консултации и услуги свързани с избора и учредяването на най-адекватната за съответния бизнес форма на търговско обединение, така и при промяна в обстоятелствата, при които е учредено търговското дружество; преструктуриране на отношенията между съдружниците/акционерите; прехвърляне на дружествени дялове / акции; извършване на непарични вноски /апорти/; ликвидация и заличаване на търговски дружества.
Запознати сме с динамиката на бизнес живота. Независимо дали вашата корпоративна стратегия е да се разшири чрез растеж или да се диверсифицира в нови сектори и пазари или да се освободи от несъществени дейности, да набере средства или да се регистрира на публичните пазари, нашите експерти ви предлагат правилната комбинация от юридически и търговски съвет.
Имаме опит в обслужването на публичните дружества и осъществянето на процедурите на ЗППЦК.
Консултираме и извършваме различни форми на преобразуване на търговските дружества, частни капиталови инвестиции, капиталови пазари, съвместни предприятия и корпоративни консултантски въпроси.

ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Адвокатското дружество има опит както при извънсъдебното уреждане на възникнали спорове във връзка с изпълнението/неизпълнението на търговски сделки, така и в процесуалното представителство пред съд и арбитраж във връзка с предявяването или защитата срещу предявени искове по търговски спорове.
Дружеството предоставя консултации и представителство и в производството по търговска несъстоятелност, както на изпадналите в неплатежоспобност търговци, така и на кредиторите с вземания от несъстоятелни длъжници. Оказваме съдействие за предявяване на вземания и процесуално представителство във всички етапи на производството по несъстоятелност, включително на събрания на кредиторите. Имаме богат опит в сферата на преферентните искове за попълване на масата на несъстоятелността.

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СТРОИТЕЛСТВО

Нашият екип предоставя консултации във връзка с всички правни аспекти на сделките с недвижими имоти и реализацията на инвестиционни проекти, в това число закупуването, продажбата, отдаването под наем и управлението на недвижими имоти.
Ние предлагаме стратегически съвети и предпочитаме да се включим на възможно най-ранен етап, предхождащ финализирането на договореностите между страни, тъй като често можем още на фаза предварително проучване и правен анализ да идентифицираме потенциални проблеми и да спомогнем за преодоляването им.
Осъществяваме консултации в целия процес на инвестиционното проектиране. Имаме опит в уреждането на отношенията между различните участници в него.
Осъществяваме комплексни консултации във всички етапи на строителния процес и изготвяме договори, необходими за реализацията и организацията му.

БАНКОВО ПРАВО И ФИНАНСОВО ПРАВО

Адвокатите на дружеството подпомагат банки, кредитни институции и доставчици на инвестиционни услуги по въпроси, свързани с банковото и финансовото право.
Осъществяваме и представителство и консултации пред банки и финансови институции във връзка с преговорите за сключването на договори, свързани с инвестиционно кредитиране и цялостно структуриране на кредитните експозиции и предоставянето на гъвкави обезпечения.
Имаме богата практика по установяване и събиране на неправомерно надвзети лихви и такси по договори за банкови кредити, съдържащи неравноправни клаузи.

ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ

Имаме богат опит  и предоставяме съвети относно всички форми на търговски договори и договорености в подкрепа на ежедневните и стратегическите бизнес дейности на нашите клиенти. Във връзка с всяка поставена задача се стремим да създаваме иновативни договорни решения. Адвокатите ни се стремят както към постигане на оптимални договорености между страните по сделката при сключването й, така и към адекватно предварително обезпечение, гарантиращо  най-ефективните способи за реално изпълнение. 

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Адвокатите в дружеството имат задълбочени познания и богат опит в областта на облигационното и договорното право, които способстват за намирането на най-правилното решение на строго индивидуалния за всеки клиент правен проблем независимо дали става въпрос за казус, възникнал по повод със сключването или прекратяването, изпълнението или неизпълнението на облигационна сделка, или на извъндоговорно основание, в това число деликти и неоснователно обогатяване.

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
ПРЕД СЪД И АРБИТРАЖ

В практиката си полагаме значителни усилия за избягване на съдебните и арбитражните производства по пътя на извънсъдебните преговори. Екипът ни оказва висококвалифицирано представителство пред държавните съдилища и доброволния арбитраж по граждански и търговски спорове.
takev-i-takeva.jpg

АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Адвокатското дружество "Такев, Такева и Партньори" поема дългосрочен ангажимент за приоритетно абонаментно правно обслужване спрямо корпоративните си клиенти.
Обхватът и условията на този вид обслужване се определят индивидуално спрямо нуждите на съответния клиент, зависещи изцяло от динамиката на търговската му дейност и конкретната необходимост от правно съдействие при осъществяването й.
В абонаментните ни взаимоотношения клиентите ни ценят поетият личен ангажимент, приоритетното разглеждане на възникналите въпроси и казуси, бързината и качеството на предоставените правни услуги.